• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Kétéltű átjárók és terelőfalak létesítése a Mátrában és a Bükkben

Kódszám: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

Előkészítés: 2011. május 30. – 2013. április 08.
A projekt előkészítés tervezett időigénye: 22 hónap
Az előkészítés becsült összköltsége: 20 400 000.- Ft

Megvalósítás: 2013. július 1. – 2015. május 30.
A projektmegvalósítás tervezett időigénye: 22 hónap
A megvalósítás bruttó összköltsége: 343 058 000.- Ft

A projekt rövid célja

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén három új – a Varbói –tó, a gyöngyösi Sástó és a Hasznosi tározó – illetve egy beavatkozással már korábban érintett helyszín – Bogácsi-tó - mellett a tavakhoz szaporodni igyekező kétéltűeknek műúton történő biztonságos átvezetését segítjük elő.

Mivel a kétéltűfajok többségének a szaporodó, telelő és lakhelye nem ugyanazon az élőhelyen található, a telelőhelyekről peterakóhelyek irányába meginduló vonulás alkalmával, az érintett útszakaszokon ezrével kelnek át a békák, helyenként egyéb kétéltűek. A rendszeres békamentési akciók ellenére is jelentős békagázolásokat regisztráltunk az elmúlt években. Az út alatt megépítendő átjárók és a kapcsolódó terelőrendszer megépítésével célunk az, hogy nagymértékben csökkentsük a gázolások számát.

Varbói tó (Varbói-víztározó)

A Tardonai Dombságban, a Bükk-hegység és peremterületei NATURA 2000 SPA területen, illetve annak határán húzódó úthoz kapcsolódóan tervezzük a beruházást.

A Varbói horgásztó mellett mintegy 1700 m-es hosszban az erdészeti úton keresztül juthatnak át a békák a tó felé a vonulási időszakokban. A tervezési terület ezen szakaszán vízfolyások átvezetésénél meglévő beton átereszek találhatók. Ezek magassági elrendezési vagy keresztmetszeti méretei nem felelnek meg átjáró kialakításához, ezért az úton kétéltű átjárók építésére és tó felé vezető vonulási útvonal biztosítására van szükség terelőfalakkal vagy terelőárkokkal.

A tervezett beruházás főbb elemei:

-     4 db meglévő áteresz átépítése, a beépített elemek folyásfenekén két oldalon kiemelt beton padkával, az átereszek be és kifolyási oldalán az árokmeder burkolásával

-     13 db új átjáró építése, melyek a terület vízelvezetésében nem vesznek részt, csak a kétéltűek átjárását szolgálják. Az oda-vissza közlekedést az útburkolattól „külön szintű” átjárókkal biztosítjuk.

Ezen a helyszínen az ACO Magyarország Kft. által kifejlesztett elemcsaládot terveztük be. A tervezés során figyelembe vették a BNPI szakembereinek véleményét az átjárók egymástól való távolságának, nagyságának, magasságának, megvilágításának tervezésénél.

Hasznosi víztározó

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai Tájegységének működési területén, a NATURA 2000 HUBN10006 sz. SPA területen egy helyszínen, a tározóhoz szaporodni igyekező kétéltűeknek műúton történő biztonságos átvezetését segítjük elő. A horgásztóként is funkcionáló víztározó déli erdős oldala felől több mint 1200 m-es hosszban a 2408. sz. közúton keresztül juthatnak át a békák a tó felé a vonulási időszakokban. Az úton kétéltű átjárók építésére, illetve meglévő átjárók tisztítására, a kétéltűek víztározó felé vezető vonulási útvonalának biztosítására van szükség terelőfalakkal, átalakított átereszekkel. A jelenleg meglévő körszelvényű átereszek békaátjáró céljára alkalmatlanok.

A tervezett beruházás főbb elemei:

- 12 db új áteresz (100 cm betoncső) építése, 6 meglévő áteresz felújítása, az átereszek be és kifolyási oldalán betonlap burkolat a rézsűk bevédésére

- a 2408 sz. út jobb- és baloldalán oldalán 655 m hosszban terelőfal

- 1343 m hosszban féloldalas földmedrű terelőárok, 416 m hosszon burkolt  terelőárok építése

- a csatlakozó földutaknál (2 helyen) rácsos folyókák beépítése

Gyöngyösi Sástó

A Sás-tó területe nem része a Mátrai Tájvédelmi Körzetnek, annak határa közvetlenül a tó Ny-i partján található, azonban része a NATURA 2000 HUBN10006 kódszámú különleges madárvédelmi területnek. Továbbá a tó ex lege láp, így országos védettséget élvez.

A tóhoz nagy területről és gyakorlatilag minden irányból érkéznek a szaporodó kétéltűek. Jelenleg az átvezetés és a mentés nem megoldott. A tó felett haladó 24 sz. főút békavonulással érintett szakaszán:

- 5 meglévő áteresz átépítésére és 6 további áteresz kialakítására

- 2383 m hosszú terelőfal kiépítésére

- 811 m hosszon terelőárok építésére

- ideiglenes terelőelemek kiépítésére van szükség.

Bogácsi tó II. ütem

A Bogácsi horgásztó mellett a kétéltű átjárók és az út domb felöli oldalán a terelőfalak egy korábbi KEOP pályázat keretében megépültek. A meglévő terelőfal az erdősáv felől teljes hosszon, a tó felőli oldalon szakaszosan épült meg. A tó felé történő vonulás így biztosított, azonban az erdősáv felé történő visszavonulás csak részlegesen megoldott.

A II. ütem célja az állami út és tó közötti terelőfalak továbbépítése, a horgásztó felé csatlakozó bejárati utakhoz ideiglenes terelőkapuk megépítése, a korábbi beruházás kiegészítése a megszerzett tapasztalatok felhasználásával.

A tervezett beruházás elemei:

- terelőfal építése 579 m

- terelőárok építése 530 m

- új kétéltűátjárók 2 db

A projekttől elvárt eredmények

Az utak és más vonalas létesítmények nagy területeket, élőhelyeket darabolnak fel, miközben sok állatfaj számára az ezeken bonyolódó forgalom gátat, sorompót jelent az állatoknak és, akadályozza az élővilág hagyományos vándorlási útvonalait. A legveszélyeztetettebb gerinces csoport - mind faj, mind egyedszám tekintetében – a kétéltűek, melyeket nem csak az utak közép- illetve hosszútávon érvényesülő élőhelyeket elszigetelő, feldaraboló hatása veszélyeztet kiemelkedő módon, hanem az azonnal jelentkező gázolás is. A tömegesen elgázolt kétéltűek az utat síkossá, balesetveszélyessé tehetik, tehát közlekedésbiztonsági szempontból sem elhanyagolható ez a probléma.

A kétéltűek számára épített átjárók elsődleges eredménye az állatgázolások csökkentése és a forgalombiztonság növelése. E két fő eredményen túl azonban a természetes környezet összekapcsolását és általában a természetvédelmi előírások betartását is szolgálják a megfelelő helyen és e céloknak megfelelő kialakítással készített ökológiai átjárók.

A több éve folyó békamentési akciók ellenére a terület békapopulációja az utóbbi években közel felére csökkent. Ezt a folyamatot kívánjuk megállítani, és megfordítani. Az átereszekkel és árkok rendbetételével az úton elütött egyedek számát kívánjuk a lehető legkisebbre szorítani. Hosszú távon meg kívánjuk őrizni a terület békapopulációját.

A projekt  menedzsment szervezeti felépítése

Alapvetően egy úgynevezett részben centralizált projektmenedzsment egységről van szó, amelyen belül a természetvédelmi mérnöki, pénzügyi, jogi területeket a BNPI szervezetén belül látják el, míg a projektmenedzseri és közbeszerzési teendőket külső szakértő cégek. A munkák egy részének kiszervezésére azért van szükség, mert egyrészt az Igazgatóság mindennapi szakmai tevékenysége szinte teljes egészében leköti a rendelkezésre álló humán kapacitást, másrészt a jelenlegi projekttel párhuzamosan további fejlesztéseket is tervezünk. Ebben a helyzetben a projekt sikeres megvalósításának szempontjából kockázatosnak találtuk a fejlesztéshez kapcsolódó minden tevékenység „házon belül” történő elvégzését. Tapasztalataink alapján a hatékony megvalósítást a fent említett három tevékenységgel kapcsolatban jelentős szakmai tapasztalattal és referenciákkal bíró külső szakértők/szakértő cégek tudják leginkább szolgálni.

A projekt szakmai részeinek koordinációját viszont több szempontból sem láttuk előnyösnek közbeszerzés során kiválasztott vállalkozóra bízni:

- Egyrészt a tervezett fejlesztés jellege és jelentősége miatt olyan speciális szaktudásra és nagy szakmai tapasztalatra van szükség a projekt sikeres megvalósításához, amit egy külső szakértő cég nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudott volna biztosítani.

- Másrészt a pályázó BNPI-re, mint költségvetési szervre, szigorú adminisztratív szabályok (törvények, rendeletek) vonatkoznak. Ezeket belső szabályzatok is kiegészítik. Ennek a szigorú szabályozásnak a betartását egy külső szakértő cég nem tudja biztosítani, ami veszélyeztetné a projekt megvalósulását.

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát is.

A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

A BNPI mind az előkészítés mind a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint.

Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint tájékoztatási táblát („C” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A III-as számú csomag az előkészítés vonatkozásában csak ajánlott tevékenységeket tartalmaz, kötelezőeket nem, de mi ennek ellenére beépítettünk néhány a csak magasabb szintű csomagokban kötelező elemet. A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget.

 

Letölthető dokumentumok:

3.sz PEJ

Kommunikációs terv

Meghívó zárórendezvényre

Meghívó nyitórendezvényre

Sajtóközlemény 2012.04.17

Szórólap

Közreműködő Szervezet:
Nemzeti Energia Központ Nonprofit Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 45.

Utolsó módosítás: 2013. december 12., 13:20