• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Bükki Nemzeti Park Tanács

A nemzeti park tanácsok, a nemzeti park igazgatóság működési területének kiterjedésétől, védett természeti területeik jellegétől, nagyságától függően 5-9 tagból állnak. A tanács az elnökét maga választja meg. A tanácsok tagjai a nemzeti park igazgatóság működési területén tevékenykedő, a tudományos élet, a szakmai szervezetek, az oktatás-képzés jeles képviselői. A Bükki Nemzeti Park Tanács tagjait - Duska József igazgató javaslatára - Haraszthy László helyettes államtitkár kérte fel.

A Tanács tagjai:

Elnök: Prof. Dr. Füköh Levente a Mátra Múzeum igazgatója

Tagok:

 • F. Nagy Zsuzsanna az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány programvezetője
 • Prof. Dr. Kovács Jenő a MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Erdészeti Szakbizottságának tagja
 • Varga Béla a Pro Silva Hungária Egyesület elnöke
 • Gasztonyi Éva a BNPI Földtani és Tájvédelmi Osztályának nyugalmazott vezetője.
 • Dr. Suba János nyugalmazott főiskolai tanár
 • Dr. habil Kárász Imre CSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola
 • Koncz György a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt elnök-igazgatója

A tanács feladatai közé tartozik a természetvédelem regionális szintű, koncepcionális jellegű, stratégiai jelentőségű, nagyobb horderejű, jelentős nyilvánossággal bíró, jelentős társadalmi érintettségű kérdéseiben tanácsadással, véleménynyilvánítással, illetve javaslattétellel történő segítése. A tanács ügyrendjét és éves munkatervét saját maga határozza meg.

A Nemzeti Park Tanács jogi személyiséggel nem rendelkező tanácsadó testület. Tanácsadási, véleménynyilvánítási és javaslattételi jogokkal rendelkezik.
Együttműködésre törekszik a nemzeti parkok működésében és fejlesztésében érdekelt, illetve érintett tudományos, politikai, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, civil szervezetek fórumaival.
A Nemzeti Park Tanács elnökét a az alakuló ülésen a megalakulásának kimondását követően tagok választják maguk közüli közül 2/3-os többséggel, 3 éves időtartamra.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója a Bükki Nemzeti Park Tanács mindenkori alelnöke, aki a tanácsnak nem tagja, azonban ülésein tanácskozási és javaslattételi joggal vesz részt, továbbá a NPT döntésiről tájékoztatást nyújt a nemzeti park munkatársai részére.

A Nemzeti Park Tanács összetétele
A tanács 8 főből áll, akiknek személyére a KNP Igazgatóság igazgatója tesz javaslatot A tanács üléseire állandó meghívott a NP igazgatója, mint mindenkori alelnök, valamint esetileg a napirend kérdéskörével érintett, az igazgató által kijelölt KNP munkatárs, valamint a NPT elnöke által meghívott személy.

A Nemzeti Park Tanács feladata és hatásköre
A Tanács döntéseinek formája az ajánlás, a vélemény vagy a javaslat. A Nemzeti Park Tanács a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tanácsadó szerve, azonban döntése az igazgatóság számára kötelezettséget nem jelent.

A Nemzeti Park Tanács általános feladatai körében:

 • segítséget nyújt a nemzeti park működési területét érintő koncepcionális, tudományos, stratégiai jelentőségű, nagy horderejű, komoly nyilvánossággal bíró és jelentős társadalmi elfogadtatást igénylő kérdés eldöntéséhez,
 • véleményezi a nemzeti park igazgatóság működési területébe eső, a feladat és hatáskörét érintő nagyobb jelentőségű, a természetvédelem szakterületét érintő szakmai anyagokat,
 • javaslatot tesz az igazgatóságot érintő természetvédelmi érintettségű szakmai kérdésekben,
 • állást foglal minden, a nemzeti park igazgatóságot érintő alapvető, lényegi kérdésben és ügyben,
 • tanácsot ad az igazgatóságot érintő természetvédelmi szakmai kérdésekben,
 • összehangolja a természetvédelem érdekeit a lakosságot, önkormányzatokat, hatóságokat, gazdálkodókat, nem kormányzati szerveket és másokat érintő tevékenységekkel.

A tanács ügyrendjét és éves munkatervét saját maga határozza meg.
A Nemzeti Park Tanács az üléseit legalább félévenként tartja meg a meghatározott feladatok ütemezése szerint. Az üléseket az elnök hívja össze, melyre a NPT tagjait írásban, legalább az ülést megelőzően 15 nappal, a napirend közlésével hívja meg. Az ülés összehívására a KNP Igazgatóság igazgatója is javaslatot tehet, mely esetben az elnök köteles 30 napon belüli időpontra a kért napirend megjelölésével az ülést összehívni.
A tanács ülései nyilvánosak, de az elnök zárt ülést rendel el, ha a jelenlévő tanácstagok több mint fele azt kéri.
A NPT működését az elnök az Igazgatóság igazgatója által kirendelt titkár adminisztratív segítségével irányítja. A titkár feladata a NPT működésével összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása, valamint a KNP Igazgatóság munkatársai részére az időszerű tájékoztatás nyújtása a NPT következő ülésének idejéről, helyéről és a napirendjéről. A titkár készíti elő a NPT üléseit: kiküldi a meghívókat és az ülések írásos anyagait. A NPT üléseiről jelenléti ív és emlékeztető készül, mely a tanácskozás legfontosabb, lényegi kérdéseit foglalja össze. Az emlékeztetőt a titkárnak kell megküldenie az ülést követő egy héten belül a tagok és meghívottak részére, valamint hozzáférhetővé kell tennie a nemzeti park munkatársai számára is.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság biztosítja továbbá a rendszeres működéshez szükséges helyszínt (tárgyalótermet) a helyszíni megbeszélés esetén megteremti a helyszínre jutás és megbeszélés feltételeit, végzi a Nemzeti Park Tanács munkájának dokumentálását. A tanács működésének költségei a nemzeti park igazgatóságot terhelik.

Utolsó módosítás: 2010. április 13., 12:49