• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Gyakran Ismételt Kérdések - Haszonbérleti pályázatok

Gyakran Ismételt Kérdések

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen üzenetek csak tájékoztató jellegűek, kötelező erővel nem bírnak!

Van-e lehetőség a területek tíz vagy annál több évre történő bérlésére(a pályázatban öt év szerepel, de az állattenyésztés miatt indokolt lenne a min.tíz év!)?

A BNPI a pályázati felhívásban 5 évben jelölte meg a haszonbérleti szerződés időtartamát, ettől eltérni jelen pályázati eljárásban nincs lehetőség.

A szántó művelési ágú területek (pld. 498/2013. Tiszadorogma 041/b hrsz.,043/1a hrsz.) kaszáló hasznosítása kötelező?(vagy csak "elírás"?)

A területek tekintetében a kiírt hasznosítás az irányadó elvárás, nem a földhivatal szerinti művelési ág.

Mit jelent az, hogy a "gazdálkodók együtt tehetnek ajánlatot"?(pld.0462/2013.esetében együtt pályázik X és Y. A területek szántó részét x használja szántóként, a legelő részeket pedig y legelőként?)Ebben az esetben ki regisztrál? Ki pályázik?

A felhívás 3. pontjának utolsó bekezdése utal azon gazdálkodókra, akik együtt tehetnek ajánlatot. Itt a Ptk szerinti polgári jogi társaság szabályai érvényesek a tagok közötti viszonyokra. Egy adott birtoktesten belül eltérő hasznosítás is elképzelhető a felhívás és a kiírás szabályira is tekintettel.

A területeket művelési ág vagy jelenlegi hasznosítás szerint kell-e használni?

A területek esetében a kiírt hasznosításra tekintettel kell pályázatukat benyújtani.

A honlapon elérhető-e vagyonkezelési útmutató, amelyek a betartandó előírásokat tartalmazzák?

Az adott birtoktestre vonatkozó természetvédelmi előírásokat a pályázati kiírás részletesen tartalmazza, mely a regisztrációs eljárás során átvehető.

Kötelező-e az állattartás,- tulajdonlás?

Az állattartás nem kötelező.

Milyen pontozási szempontok alapján történik a pályázatok rangsorolása?

Az adott birtoktestre vonatkozó pontozási szempontokat a pályázati kiírás részletesen tartalmazza, mely a regisztrációs eljárás során átvehető.

Haszonbérleti pályázati felhívásaik május 24-én kerültek ki oldalukra. Érdeklődni szeretnék, mikortól vehető át egri igazgatóságukon a dokumentáció?

A pályázati felhívás 8.2. pontja részletesen tartalmazza a regisztráció és a dokumentáció átvételére szolgáló időpontokat. A felhívás a BNPI honlapján és a területileg illetékes önkormányzati hivatalban megtekinthető.

A 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 7. melléklet, Fiatal gazdálkodó nyilatkozat esetében a két hivatkozott rendelet közül -23/2007 (IV.17.) FVM rendelet, vagy a 113/2009 (VIII.29.) FVM rendelet- melyik tekintendő iránymutatónak?

A megjelölt jogszabályok értelemszerűen egyaránt vonatkoznak a fiatal gazdálkodókra.

Hány darab pályázati csomagra regisztrálhat egy magánszemély?

Nincs korlátozva, hogy hány pályázatot adhat be (azaz hány pályázatra regisztrálhat be) egy adott személy.

Ha egyszerre több pályázati csomagra szeretnék regisztrálni, akkor egyszeri 40000 Ft-ot + további 8000 Ft/db összeget kell-e átutalnom? Az átutalás egyösszegben megtehető-e?

Ha több pályázatot nyújt be, úgy az első csomag után a regisztrációs díj 40000 Ft +ÁFA, majd ezt követően három pályázati csomag esetében 8000 Ft +ÁFA a regisztrációs díj. Ezt meghaladóan minden pályázati csomag esetében 40000 Ft +ÁFA a regisztrációs díj. A befizetést pályázati csomagonként szükséges igazolni. Az utalás közlemény rovatában a pályázati azonosítót, valamint a "Regisztrációs díj" szöveget kell feltüntetni.

A pályázati kiírásban nem találtam bankszámlaszámot, ahova a regisztrációs díjat utalni kellene. Érdeklődnék, hogy a pályázati regisztráció és a pályázati csomag átvétel lebonyolítható-e ugyan azon a napon? Elkerülve így a többszöri személyes beutazást az Önök irodájába?

A bankszámlaszám pótlásra került (A Pályázati dokumentáció ellenértékeként fizetendő díjat a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10035003-01743661 számú bankszámla számára kell teljesíteni a Pályázati Felhívás 8. pontjában megfogalmazottaknak megfelelően). Azt az önkormányzati hirdetmény kiegészítése és a BNPI honlapja is tartalmazza már. A regisztrációs és a pályázati csomag átvétele egyazon alkalommal elintézhető.

A pályázati kiírásban nem találkoztam a korábban már több BNPI-s pályázatban olvasott "1 számos állat / 2 hektár" feltétellel. Érdeklődni szeretnék, hogy ez a kötelezettség ezen pályázatok esetében nem áll fenn? Nem fog fenn állni? Vagy ezt esetlegesen majd a pályázati dokumentáció fogja tartalmazni?

Az állattartás már nem pályázati feltétel. Az állattartással kapcsolatos további értékelési szempontokat a kiírás tartalmazza.

Találkoztam olyan pályázati kiírással amiben a művelési ág illetve a hasznosítás legelőnek és/vagy kaszálónak van minősítve, de a jelenlegi bérlő azt mint szántó hasznosítja jelenleg. Érdeklődnék, hogy egy nyertes pályázat esetén az új bérlőnek vissza kell-e állítani az eredeti legelő/kaszáló állapotot, vagy esetlegesen tovább folytathatja az adott földterületen jelenleg végzett szántóföldi művelést?

Az új bérlőnek a felhívásban megjelölt hasznosítással kapcsolatos elvárásnak kell eleget tennie.

A Szövetkezetünk Igazgatóságának Elnöke(aki jelentős üzletrésszel rendelkezik, de szavazata annyit ér mint bármely más Szövetkezeti tag szavazata) egyszemélyes Kft-t hoz létre, magánemberként. Mennyi földterületet vehet bérbe? Gazdasági érdekeltség-e a Szövetkezetnek(melynek Ő az "elnöke" a Kft (amelynek Ő a tulajdonosa) és viszont?

 A Termőföldről szóló törvény 22. §-a az alábbi korlátokat állítja fel:

 A haszonbérelhető terület nagysága

22. § (1) Belföldi magán- és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - a Magyar Állam, az önkormányzat és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 AK értékű termőföldet vehet haszonbérbe.

(2) Gazdasági társaság és szövetkezet legfeljebb 2500 hektár nagyságú vagy 50 000 AK értékű termőföldet haszonbérelhet. E korlátozás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt a termőföldet, amelyet a szövetkezet a tagjától, illetve a gazdasági társaság a tagjától vagy névre szóló részvénye tulajdonosától, illetve a földalapkezelő szervtől haszonbérel.

Ehhez jön még a felhívás 11.2. f) pontja szerinti korlátozás (1200 ha-ra vonatkozó korlátozás).

Álláspontunk szerint azzal, hogy elnökként a szövetkezet működésére valódi ráhatása van az ugyancsak egy közgyűlési/küldöttgyűlési szavazattal bíró taghoz képest, gazdasági érdekeltségként kell számításba venni a kft esetleges pályázata során.

A 3. pont alapján jól gondoljuk-e, hogy gyakorlatilag kizárásra kerül a pályázók köréből a jogi személyiséggel, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - gazdasági társaság résztvételével megalakuló, polgári jogi társaság ?

A kifüggesztett pályázati felhívás 3.b) pontja lehetőséget ad jogi személyek részére is, amennyiben egyéb (a felhívásban szereplő feltételeknek) eleget tesznek.

Véletlenül maradt-e ki a jogi személyiséggel, vagy jogi személyiség nélküli kötendő szerződés blanketta, vagy ha nem akkor az esetlegesen pályázatot elnyerő szervezettel azonos tartalmú haszonbérleti szerződést köt a haszonbérbe adó, mint a természetes személlyel ?

Természetesen a nem természetes személyekkel hasonló de a felek megnevezésében és adataiban eltérő szerződést tervezünk megkötni a pályázat nyerteseivel.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy bejegyzés alatt lévő szövetkezet indulhat-e a most meghirdetett BNP-s haszonbérleti földpályázaton?

A pályázati kiírás 6. sz. melléklete szerint , a Nyilatkozat pályázaton történő részvétel érvényességi feltételeinek történő megfelelőségről c. dokumentum szerint a jogi személyek esetében kötelező mellékletként csatolni kell egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. Ilyen feltételeket  a bejegyzés alatt álló szövetkezet nem tud teljesíteni, így pályázata érvénytelen lesz.

Családi gazdaság tagja pályázhat-e? Családi gazdaság  adatszolgáltatása esetén az adatokban összegezni kell- e a tagok bevételét, állatát, stb, vagy csak a pályázó személyre vonatkozó adatokat kell feltüntetni?

A pályázati kiírás 1  pontja határozza meg a pályázók személyi körét. Ennek megfelelően a családi gazdaság nem, de annak tagja a családi gazdálkodó részt vehet a pályázaton. Az érdekeltségek egybeszámításának szabályait a pályázati kiírás 11.2.f. pontja tartalmazza.

Amennyiben Kft pályázik, abban az esetben kire  vonatkozik :

szakirányú végzettség,

gazdálkodási gyakorlat

( Elvileg a Kft-nek nem lehet gyakorlata, és végzettsége, csak az ügyvezetőnek, vagy alkalmazottnak.)

Amennyiben kft nyújt be pályázatot, úgy a kiírás 1.b. pontjára és annak alpontjaira kell figyelemmel lenniük.
Az ön kérdése a természetes személyekre irányult.
A pályázati kiírás 7. számú melléklete (Nyilatkozat) hivatkozik mind a 23/2007. (IV.) FVM rendelet 28/A § (2) bekezdésre, mind a 113/2009 (VIII. 29.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjaira, az a) és c) pontban foglaltaknak megfelelek, azonban nem egyértelmű, hogy a b) pont szerinti egyéni vállalkozói tevékenységet és új állatállomány megszerzését a pályázat benyújtásakor, azaz a hivatkozott nyilatkozat aláírásakor vagy a pályázat nyertessége esetén, az abban foglaltak megvalósításakor, azaz 2014-ben kell teljesíteni.
A 23/2007. (IV.) FVM rendelet 28/A § (2) bekezdésének megfelelően fiatal gazda minősítéssel rendelkezem, a 113/2009 (VIII. 29.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a) és c) pontban foglaltaknak megfelelek, azonban jelenleg őstermelő vagyok, ez alapján aláírható-e a hivatkozott nyilatkozat?

Amennyiben megfelel a hivatkozott jogszabályi feltételeknek és az abban foglalt minőségében pályázik, akkor aláírható a nyilatkozat. A pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.
A haszonbérleti pályázat mellékleteként szereplő nyilatkozatokon túl milyen más nyilatkozatokat kell benyújtani- úgymint a haszonbérleti pályázati kiírás 11.1. a) és b)pontjai-?

A kiírás 11.1. pontjára tekintettel arról kell nyilatkoznia, hogy a 13. pont szerinti ellenszolgáltatás teljesítését vállalja.
A pályázat minden oldalát aláírással kell ellátni. Azon nyilatkozatok esetében, amelyeket az arra kijelölt helyen már aláírtam, elegendő az az aláírás, vagy ismételten alá kell írnom?

A pályázat minden oldalát írja alá akár ismételten is.
A nem releváns nyilatkozatokat is csatolni szükséges a pályázathoz? Amennyiben igen, áthúzással kell érvényteleníteni és aláírással kell ellátni?
Az önre nem vonatkozó nyilatkozatokat nem muszáj csatolnia, de ha az ön által említett módon érvényteleníti, az megfelel.
A pályázati kiírás 5. számú melléklet 1.4. a pályázó szakirányú gyakorlata pontját milyen dokumentumokkal kell igazolni, az őstermelői igazolvány 2013. évben történő újbóli kiállítása esetén?

A kiírás 8. sz. mellékletének C) jelölésű Információk az ajánlat értékelésére c. oldala egyértelműen tartalmazza a szükséges igazolásokkal kapcsolatos kérdésére a választ.
Őstermelő igazolvánnyal kapcsolatban be lehet nyújtani a "Illetékes falugazdász által kiállított igazolást". Mit kell tartalmaznia szövegszerűen az igazolásnak, illetve ez akkor nem a falugazdász által hitelesített őstermelőit jelenti?

Amennyiben közjegyző, vagy ügyvéd hitelesíti az őstermelői igazolvány másolatát, nincs szövegszerű megkötés. A másolatot hitelesítő közjegyző, vagy ügyvéd maga dönti el, hogy milyen tartalmú igazolást ír alá.
Helyben lakást igazoló dokumentumok esetén személyi, illetve lakcímkártya másolata szükséges. A kiírásban csak másolat szerepel, nem pedig közjegyző által hitelesített illetve ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott másolat. Milyen formában szükséges benyújtani?

Ha kiírás nem ír elő közjegyzői, vagy ügyvédi hitelesítést a helyben lakást igazoló okiratokra, úgy értelemszerűen nem kell élni vele de ha így nyújtja be pályázatát, az nem kizáró ok.

Állatállomány meglétével kapcsolatban benyújtható marhalevél vagy lóútlevél másolata. A kiírásban csak másolat szerepel, nem pedig közjegyző által hitelesített illetve ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott másolat. Milyen formában szükséges benyújtani?

Az állatállomány esetében a fenti válasz az irányadó.

Egy személy tulajdonosa x cégnek(10% tulajdoni hányad) igényelt terület 1000 ha, ugyanaz az ember tulajdonosa y cégnek (50% tulajdoni hányad) igényelt terület 1000 ha. Hogyan számítják a területeket? (1000+1000 ha egyenlő 2000 ha VAGY 1000 ha 10%-a=100 ha+1000 ha 50%-a 500 ha egyenlő 600 ha!)

Mivel a pályázati kiírás nem tesz említést az ön által alkalmazott arányosításról, ezért a különböző gazdasági érdekeltségek által különböző jogcímeken használt földterületek nagyságát egybe kell számítani.

A haszonbérleti pályázatokban az állategység/hektár mutató számításnál a termelő jelenlegi használatában lévő valamennyi területet, azaz szántó, rét, gyep stb. együttesen kell figyelembe venni, avagy csak a gyepterületet kell figyelembe venni?

 A haszonbérleti pályázat értékelési szempontrendszere szerint az összes állatállományt kell az összes használatban lévő területre kivetíteni, azaz nincs különbség az eltérő művelési ágak között.

 Az általam benyújtandó pályázat száma: Jászivány, 513/2013.

A pályázati kiírás 12. oldalán, a 20. pont második felében az alábbi leírás található:

"Jászivány 044/4: A terület legalább 70 % mértékben csak legeltetéssel hasznosítható. A legeltetés intenzitásának a teljes terület vonatkozásában el kell érnie a 0,5 ÁE/ha értéket."

Kérdésem, hogy a "teljes terület vonatkozásában" a 044/4 helyrajzi számra vonatkozik, vagy a haszonbérleti pályázat összes területére?

 Az előírás az adott helyrajzi számmal megjelölt ingatlan teljes területére vonatkozik, nem pedig a teljes birtoktestre.

Jelenleg alkalmazottként dolgozom, nem vagyok sem őstermelő, sem családi gazdálkodó, sem egyéni vállalkozó. Valamint még adószámom sincs. Most szeretnék új gazdaságot alapítani.

A "Nyilatkozat pályázaton történő részvétel érvényességi feltételeinek történő megfelelőségéről" lap d, pontjában nyilatkoznom kell, illetve igazolnom, hogy nincs 60 napnál régebben lejárt köztartozásom, illetve helyi-adó tartozásom. Szeretném kérdezni, hogy a pályázat ezen pontjának való megfelelést egy adószámmal nem rendelkező magánszemély hogyan tudja teljesíteni? Ez esetben is szükséges igazolás a NAV-tól?

 Kérdésére a kiírás 6. sz. mellékletének utolsó bekezdései egyértelmű választ adnak:

A d) pont vonatkozásában a (pályázat benyújtásakor) harminc napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett és szárazbélyegzővel ellátott másolati példányban benyújtott együttes igazolás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) és a helyi adók vonatkozásában szintén harminc napnál nem régebbi, az önkormányzat jegyzőjének eredeti vagy közjegyző/ügyvéd által hitelesített igazolás. 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az adóhatósági igazolást is csak elektronikusan kérhetik a NAV-tól.

11.1.b) pont szerinti ajánlott ellenszolgáltatásra vonatkozó nyilatkozattételnek van-e formai illetve tartalmi követelménye, vagy az általam elkészített a fix bérleti díjat és személyes adataimat tartalmazó nyilatkozat elegendő-e?

 A kiírás mellékletét képező nyilatkozatok között, a 8. sz. D) pontja szerinti nyilatkozatban elfogadja a felhívás és kiírás mellékletét képező haszonbérleti szerződés szövegét, illetve  a kiírásban megjelölt éves haszonbérleti díjat, így külön nyilatkoznia nem kell.

Az egész haszonbérleti pályázati kiírás (BNPI által kiadott) részét kell-e képezze az általam benyújtott pályázatnak?

 Ha kérdésével arra gondolt, hogy az önre nem vonatkozó oldalakat is be kell-e adnia a pályázattal, akkor a válaszunk az, hogy szétbonthatja az átvett kiírást de a megbontásból, vagy az össze nem fűzött lapok okozta vitás kérdésekért a BNPI nem felelős.

Mi minősülhet gazdálkodási gyakorlatnak? Amennyiben kiegészítő bevételként háztájon kertészkedett vagy állatot tartott valaki, az is annak minősül? Hogyan igazolható, ha igen? Esetleg az egyetemi évek alatti gyakorlat ide tartozhat-e? Ha mezőgazdasággal foglalkozó munkáltatónál dolgozott valaki, akkor milyen igazolást szükséges beszerezni? Mit kell, hogy tartalmazzon az igazolás pontosan?

Gazdálkodási gyakorlatnak az az időszak minősül, amikor szakirányú végzettségét igazolhatóan használta. Kérdéseire a 113/2009. (VIII.29.) FVM rendelet ad választ.

Amennyiben a 2009-s kiírás nyertes fiatal gazdája vagyok, 2010 év végétől egyéni vállalkozó, akkor még lehet azt mondani, hogy nincs 3 éve, hogy gazdálkodom?

Ha csak 2010 év végétől kezdett mezőgazdasági üzemet vezetni, akkor nincs három éve, hogy gazdálkodik bár a 2009-es évre tett megjegyzése nem egyértelmű.

NAV-tól kért nullás igazolás milyen formában elfogadott? Megfelelő, ha az elektronikusan lekért igazolást kinyomtatva a pályázó aláírja, avagy csak a NAV által postázott forma felel meg?

 Kérdésre a kiírás 6. sz. mellékletének utolsó bekezdései adnak egyértelmű választ.

A pályázat 6. számú mellékletében a nyilatkozatban - a pályázaton történő részvétel érvényességéről – a pályázó székhelyét kell megjelölni a 7. melléklet – fiatal gazda nyilatkozat, – a pályázó lakhelyét kell megjelölni. ( A 7. mellékletben a helybenlakás székhely, aztán lakcím, az állatokról tett nyilatkozat megint székhely) Ha van egy egyéni vállalkozó akinél a lakcím és a székhely eltér, akkor hogyan kell kitölteni a nyilatkozatokat és van e ennek jelentősége, a pályázat érvényessége szempontjából? A 10 km-es távolságon belül van mind a két cím.

Ha eltér a vállalkozás székhelye és a saját lakcíme, akkor is követnie kell, hogy a hivatalos okirataiban szereplő rovatokkal megegyező pályázati anyagot nyújtson be.Ha 10 km-en belül van, akkor nincs jelentősége az eltérésnek.

 

Utolsó módosítás: 2013. július 5., 10:15