• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Földtani értékek védelme a BNPI területén III. ütem. Nógrád megyei földtani alapszelvények és földtani értéket képviselő bányák, feltárások rehabilitációja - KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0036

 

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0036 
Támogatási szerződés aláírása: 2013.12.23. 
Támogatási összeg: 150 226 790 Ft 
Végrehajtási idő: 2013.10.30 - 2015.02.28. 
Jelenlegi státusz: A projekt lezárult.

A projekt rövid célja

Jelen projekt célja a Nógrád megyében található földtani alapszelvények és földtani értéket képviselő bányák, feltárások megóvása, helyreállítása. A beruházási program négy jól elkülöníthető területen (Nógrádszakál, Sámsonháza, Salgótarján Rónabánya, Salgótarján Eresztvény) valósul meg, az ott lévő földtani értékek komplex rehabilitációjával.

A földtani értékek védelme főként földtani alapszelvények megóvását jelenti, továbbá földtani értékekben gazdag feltárások, bányák rehabilitációja történik meg.

A projekthez kapcsolódóan, a tájékoztatást és az ismeretterjesztést szolgáló földtani bemutatóhelyek, tanösvény kialakítása tervezett.

Az EMT készítésekor a projekt keretében terveztük az Ipolytarnóci Ősmaradványok TT alapszelvényen kívüli földtani értékeinek és a Bárna – Szilaspogony határában lévő Nagykő külszíni bazaltbánya rehabilitációját is. Az ipolytarnóci helyszínt a támogatási szerződés megkötése során kivettük a projektből, a projektrész többitől eltérő ÁFA-státusza miatt. A bárnai Nagykő rehabilitációját a tulajdonosok ellenérdekeltsége miatt nem tudjuk jelenleg megvalósítani, ugyanis az első fordulóhoz megkötött együttműködési megállapodás érvényességének határideje és a támogatási szerződés megkötése közötti időben a tulajdonosok a területre EMVA – környezetvédelmi jogcímre támogatási megállapodást kötöttek, amely 2007-ig érvényes. A támogatás az erdőben végzendő minden tevékenységet kizár, ezért a tulajdonosok nem járulnak hozzá a projektrész megvalósításához. A tulajdonosi hozzájárulás hiányára hivatkozva a kiviteli terv vonatkozásában hatóságként eljáró jegyző sem adott engedélyt a megvalósításra.

Nógrádszakál, Páris-völgy földtani alapszelvény

A Nógrádszakál határában húzódó Páris-völgy a Rákosi Mészkő Formáció alapszelvénye (M/10), a Nagyhársasi Andezit Formáció feltárása. A jelentős táji értékkel is rendelkező völgy a típusszelvényen kívül különleges természetes és mesterséges üregeket is rejt. Az országos szinten ritka formatípust képviselő szurdokok típusos és igen látványos előfordulása. A völgy változatos kőzetösszleteket tár fel, amelyben ritka ősmaradványok is előfordulnak. A szurdokvölgy természetközeli állapotú élőhelyein ritka, védett növény- és állatfajok élnek.

Az alapszelvény nem esik országos természetvédelmi oltalom alatt álló területre. A 11/49/TT/76 számon nyilvántartott helyi jelentőségű védett természeti terület (Páris-patak völgye TT). Tudományos jelentősége alapján országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása indokolt.

A projekt célja az értékes földtani információt hordozó kőzetfelületek talajtól és növényzettől való megtisztítása, a balesetveszély elhárítása, a terület élő- és élettelen természeti értékeinek hatékony, hosszú távú megőrzése.

További képek megtekinthetőek ITT

 

Sámsonháza, mogyorós-pusztai bánya, buda-hegyi földtani alapszelvény és csűd-hegyi feltárások

A Sámsonházától északra elhelyezkedő Buda-hegyen található a Sámsonházai Formáció M/8 jelű alapszelvénye, amely miocén rétegek sorozatát tárja fel. Megfigyelhetők a Garábi Slír Formáció, a Tari Dácittufa Formáció, a Mátrai Andezit Formáció, a Sámsonházai Formáció, a Rákosi Mészkő Formáció, a Szilágyi Agyagmárga Formáció és a Tinnyei Formáció képződményei. A feltárás a Sámsonházai Formáció típusszelvénye. A zátonyos szigettengeri körülmények között keletkezett, puhatestű héjakat tartalmazó homok és mészkő a Mátrai Andezit Formációba tartozó láva és tufa képződményekkel fogazódik. A Mátrai Andezit Formáció tufaképződményeit és a Tari Dácittufa Formáció kőzeteit részletesen az alapszelvényhez kapcsolódó Mogyoróspusztai felhagyott kőfejtő feltárása mutatja be.

A település határában lévő Csűd-hegyen az Mátrai Andezit Formációba tartozó andezit láva és a Rákosi Mészkő Formációba sorolt lajtamészkő kontaktusa és a lajtamészkő ősmaradványokban gazdag kifejlődése látható természetes feltárásban, és egy kis andezitbányában. Ettől DK-re egy homokfejtés tárja fel a Sámsonházai Formációba vagy Rákosi Mészkő Formációba sorolható finomszemcsés, homokot, amely homok szemcseméretű andezit törmelékből álló sávokat tartalmaz.

Az alapszelvény és a feltárások országos védelem alatt álló területen, a Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzetben találhatók.

A tervezett beavatkozás célja az alapszelvényt és a feltárásokat elfedő talaj és növényzet eltávolítása, a kutatóárkok felújítása, a bányafalak rézsűjének biztonságos beállítása, a feltárások fennmaradásának, tudományos célú tanulmányozhatóságának és ismeretterjesztést szolgáló bemutathatóságának hosszú távú biztosítása.

További képek megtekintehetőek ITT

 

Salgótarján, Szilvás-kő - Bagó-kő bazaltképződményei

A Salgótarján Rónabánya városrészében lévő Szilvás-kő a Salgóvári Bazalt Formáció Pa/35 jelű alapszelvénye, a bazalt oszlopos kifejlődésének típusos előfordulása, ahol a függőleges kifejlődés mellett a ritka vízszintes oszloposság is előfordul. Hólyagos bazalt előfordulása, „kukoricacsövesség” jelensége gazdagítja a feltárást. Hazai viszonylatban egyedülálló a Szilvás-kő antropogén (bányászati) eredetű hasadékrendszere, a hasadékok folytatásában nemzetközi szinten is egyedülálló konzekvencia-barlangokkal. Az omlásos eredetű üregek a 19. és 20. század fordulója idején folytatott bányászat történeti emlékei.

A bányászat során keletkezett hasadékok, álbarlangok ritka, védett denevérfajok élőhelyei. A területen több ritka, védett növény él.

Az alapszelvény védett természeti területen, a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzetben helyezkedik el, fokozottan védett terület.

A pályázat keretében cél az élet és balesetveszélyes állapotok megszűntetése, az alapszelvény biztonságossá tétele, a földtani értékek helyreállítása, hosszú távú védelme, a védett növény- és állatfajok élőhelyének biztosítása.

További képek megtekinthetőek ITT

 

Salgótarján, Eresztvényi Közép-bánya földtani alapszelvény és Margit-bánya

A bányák a Karancs-Medves TK területén, erdő- és legelőterületekkel övezett kivett művelési ágú, állami tulajdonú területen helyezkednek el. Kijelölt vagyonkezelő a BNPI. Az eresztvényi bányákban geológiai alapszelvényt (Salgóvári Bazalt Formáció - SPa2-Q1) jelölt ki az MTA Magyar Rétegtani Bizottsága. A bányák a bazalt-vidék számos bazaltváltozatát tárják fel, köztük az ún. kristálytufa legjellemzőbb és legjelentősebb előfordulását.

Jelen projektrész célja a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet területén lévő felhagyott bazaltbányák közül a Közép-bányában kijelölt geológiai alapszelvény és a feltáruló földtani értékek természeti állapotának hatékony és korszerű megőrzése, illetve helyreállítása, a balesetveszélyes állapot megszüntetése, továbbá a Margit-bányában a bányaudvar rendezésével a balesetveszély elhárítása.

További képek megtekinthetőek ITT és ITT


A projekttől elvárt eredmények

- Az alapszelvényekben és felhagyott bányákban, feltárásokban feltáruló földtani értékek jó állapotának hosszú távú biztosítása, a különféle kőzetek, kőzetelváltozások, kőzet-megjelenési formák tanulmányozhatóságot biztosító feltárása, hosszú távú megőrzése.

- A feltárt kőzetekhez kötődő értékes növény- és állatfajok élőhelyének biztosítása

- Az élet- és balesetveszélyes helyzetek megszűntetése

- A tudományos vizsgálatok és az oktatás, ismeretterjesztés lehetőségének biztosítása.

- A természeti és történeti értékek megismertetésével hozzájárulás az emberek természettel, természeti értékek megőrzésével kapcsolatos szemléletváltásához.

 

Letölthető dokumentumok:

Meghívó - Zárórendezvény, 2014.09.27. Betétlap

Sajtóközlemény 2014.09.27.

Térképes kiadvány - A Karancs-Medves TK térképe

Térképes kiadványaink megtalálhatóak Igazgatóságunk központjában, az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelés Osztályon.

 

 

Közreműködő Szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

KEHOP HÁT

H-1134 Budapest, Váci út 45.

www.szechenyi2020.hu

Utolsó módosítás: 2015. március 2., 16:08