• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Elektromos szabadvezetékek kiváltása a BNPI működési területén - KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

Megvalósítás
A megvalósítás időtartama: 2009. december 21 - 2013. augusztus 30.
A Megvalósítási munkák időigénye: 44 hónap

A Megvalósítási munkák összköltsége: bruttó 361 137 628.- Ft

A projekt célja

Jelen projekt célja vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak csökkentése. A projekt két „alrészcélhoz” is kapcsolódik. Mindkét eleme az elektromos szabadvezetékek természetkárosító hatásának csökkentését szolgálja, méghozzá az elektromos szabadvezetékek földkábellel történő kiváltása révén. BNPI két tájvédelmi körzetében, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet és a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet 2-2 vezetékszakaszát kívánjuk földkábelre cserélni. A két érintett tájvédelmi körzet az ország madárvédelmi szempontból egyik legtöbb problémát okozó veszélyes vezetékkel rendelkező területein húzódik.

Elektromos szabadvezetékek cseréje földkábelre a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területén

Célunk a tájvédelmi körzetben található védett madárállomány ütközéses és áramütéses balesetének megakadályozása céljából a területen levő 20 kV-os szabadvezeték átépítése földkábeles hálózatra.

Érintett vezetékszakaszok és hosszak:

I./1 Tarnaszentmiklós-Pély (gerincvezeték és leágazások)

Szabadvezeték bontás:                   5,8 km

Földkábel építés                             5,6 km

Szabadvezeték építés:                    1,2 km

I./2 Hevesvezekény-Kisköre (gerincvezeték)

Szabadvezeték bontás:                   4,3 km

Földkábel építés                             4,9 km

Elektromos szabadvezetékek cseréje földkábelre a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területén

Célunk a tájvédelmi körzetben található védett madárállomány áramütéses és ütközéses balesetének megakadályozása céljából a területen levő 20 kV-os szabadvezetékek újabb szakaszának fölkábellel történő kiváltása.

Érintett vezetékszakaszok és hosszak:

II./1 Szentistván - Négyes (Nyárjas tanya – Montaly tanya – Salamonta tanya közötti szakasz)

Szabadvezeték bontás:                   4,0 km

Földkábel építés                             4,1 km

Elvárt eredmények

A legfontosabb eredmény az érintett területen költő és átvonuló madárfajok egyedeinek ütközéses és áramütés baleset következtében fellépő tömeges sérülésének, pusztulásának teljes megszüntetése. További eredmény az, hogy a szabadvezeték szakaszok földkábelbe helyezésével csökken az SPA területen jelentkező veszélyforrások száma.

Mellékhozadékként csökken a humán zavarások száma és a térségi tájsebnek minősülő vezetékszakaszok is eltűnnek.

A projekt hosszú távú fenntarthatósága, annak garanciái

A szabadvezetékek földkábelbe helyezése mind az áramütéses baleset, mind az ütközéses baleset által keltett veszélyeztetési lehetőséget tökéletesen és véglegesen kizárja. A projekt fenntarthatósága gyakorlatilag a földbe helyezett kábel hosszú élettartamával biztosítható, ami minimálisan 30-50 év. A szabadvezetékek, tartóoszlopok és a hozzájuk kapcsolódó berendezések elbontása végleges, nemkülönben az érintett vezetékszakaszok földbe helyezése. Újabb szabadvezetékek létesítésére pedig jogszabályi garancia alapján már nincs további lehetőség az érintett területen.

A nyomvonal rehabilitációja a tereprendezést követően gyeptelepítéssel, a vezetékfelállások tájba illesztése kisebb facsoporttal oldható meg. A kivitelezést követően a szabadvezetékek karbantartásakor szokásosan jelentkező, hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységként jelentkező időszakos zavarás mértéke is jelentősen redukálódik. A projekt fenntarthatóságát szolgálja a jóval takarékosabb üzemeltetés is. A hosszútávú fenntarthatóságot pedig maga a pályázó is garantálja. Az előkészítés szakaszában felmerülő természetvédelmi problémák feltárásától és elhárításától kezdve egészen az üzemeltetés időszakában végzendő terepbejárásokkal bezárólag. A pályázó szervezet, mint vagyonkezelő hosszútávon működik. Az MNV Zrt a pályázattal érintett BNPI vagyonkezelésében levő területek esetében a vagyonkezelői jogok kiadását a BNPI részére delegálta. Az érintett területekre vonatkozó az áramszolgáltatóval megkötendő kártalanítási megállapodások elkészültek és aláírás alatt vannak. Az állami tulajdonú területeken az aláírás és annak MNV Zrt általi ellenjegyzése feltétele a vezetékjogi engedély kiadásának.Szintén hosszútávú garanciát jelent a BNPI és a hálózati engedélyes ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt között megkötött együttműködési keret-megállapodás, valamint az akadálymentes égbolt megállapodás. Meg kell azonban említeni, hogy pontos, részleteket is tartalmazó projektszintű megállapodás megkötése még mindig folyamatban van.

A projekt menedzsment szervezeti felépítése

Alapvetően egy úgynevezett részben centralizált projektmenedzsment egységről van szó, amelyen belül a természetvédelmi mérnöki, pénzügyi, jogi területeket a BNPI szervezetén belül látják el, míg a projektmenedzseri és közbeszerzési teendőket külső szakértő cégek. A munkák egy részének kiszervezésére azért van szükség, mert egyrészt az Igazgatóság mindennapi szakmai tevékenysége szinte teljes egészében leköti a rendelkezésre álló humán kapacitást, másrészt a jelenlegi projekttel párhuzamosan további fejlesztéseket is tervezünk. Ebben a helyzetben a projekt sikeres megvalósításának szempontjából kockázatosnak találtuk a fejlesztéshez kapcsolódó minden tevékenység „házon belül” történő elvégzését. Tapasztalataink alapján a hatékony megvalósítást a fent említett három tevékenységgel kapcsolatban jelentős szakmai tapasztalattal és referenciákkal bíró külső szakértők/szakértő cégek tudják leginkább szolgálni.

 A projekt szakmai részeinek koordinációját viszont több szempontból sem láttuk előnyösnek közbeszerzés során kiválasztott vállalkozóra bízni:

Egyrészt a tervezett fejlesztés jellege és jelentősége miatt olyan speciális szaktudásra és nagy szakmai tapasztalatra van szükség a projekt sikeres megvalósításához, amit egy külső szakértő cég nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudott volna biztosítani. Másrészt a pályázó BNPI-re, mint költségvetési szervre, szigorú adminisztratív szabályok (törvények, rendeletek) vonatkoznak. Ezeket belső szabályzatok is kiegészítik. Ennek a szigorú szabályozásnak a betartását egy külső szakértő cég nem tudja biztosítani, ami veszélyeztetné a projekt megvalósulását. 

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát is. A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

A projektkommunikációs eszközök alkalmazásának módját a korábbinál szigorúbb és pontosabb kötelezettségek útján határozta meg az EU. Ezeket a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” és az „Arculati kézikönyv” dokumentumokban rögzített kötelezettségeket alkalmazzuk minden a projekthez kapcsolódó kommunikációs feladat meghatározásakor. A megfelelő siker elérése érdekében nem csak kötelező, hanem javasolt elemekkel is kiegészítettük a programot, illetve az egyes kommunikációs eszközöket minden tekintetben igyekeztünk a projekthez igazítani.

Az útmutatóban foglaltak szerint „ a III. kommunikációs csomag megvalósítása során az… előírt komplex tervezést és kivitelezést igénylő több szakaszból álló kommunikációs kötelezettség miatt … javasolt hivatásos kommunikációs szakember vagy külső kommunikációs ügynökség igénybevétele.” Ezt a javaslatot megfogadva a feladatot külső szakemberrel vagy ügynökséggel kívánjuk ellátni, akit vagy amelyet közbeszerzési eljárás során választunk ki. A korábban említett útmutató három szakaszra osztja a kommunikációs tevékenységeket, előkészítési, megvalósítási és megvalósítást követő szakaszokra. Az előkészítési szakasz már a végéhez közeledik, ezért a következőkben a megvalósulást és az azt követő szakaszt mutatjuk be.

Letölthető dokumentumok:

ZPEJ

Meghívó - Zárórendezvény

Kiadványok ITT és ITT

 

 

A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg !

Magyarország megújul !

Közreműködő Szervezet:

Energia Központ Nonprofit Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 45.

http://www.energiakozpont.hu/

http://www.nfu.hu

Utolsó módosítás: 2013. december 12., 13:11