• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
  • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
  • Email: titkarsag@bnpi.hu

Dombvidéki és hegyi rétek kezelése a BNPI területein - KEOP - 3.1.2/2F/09-11-2012-0013

Kódszám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0013
Támogatási szerződés aláírása: 2013.04.15.
Támogatási összeg: 151 162 639 Ft 
Végrehajtási idő: 2012.11.19 - 2015.05.31. 
Jelenlegi státusz: Folyamatban

A projekt rövid célja

A projekt célja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság három tájvédelmi körzetében dombvidéki és hegyi rétek rekonstrukciója, a legeltető állattartás visszaszorulása miatt fellépő cserjésedés, beerdősülés megakadályozása, mozaikos, gyepes, fajgazdag élőhelyek visszaállítása, a területek kaszálásra, legeltetésre alkalmassá tétele.

Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet

A Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet természeti értékekben gazdag gyepterületei (lejtősztyepprétek, félszáraz és száraz irtásrétek, mocsárrétek) számos, ritkán előforduló védett, vagy fokozottan védett növény- és állatfajnak nyújtanak élőhelyet. Az érintett gyepek kialakulása az évszázados, hagyományos tájhasználat eredménye. A lejtősztyepprétek, mocsárrétek az extenzív gyepgazdálkodásnak (kaszálás, legeltetés) köszönhetően jöttek létre. A Keleti-Cserhát délies kitettségű, mészkővel fedett hegyoldalaira jellemző félszáraz és száraz irtásrétek a korábbi szőlő- és gyümölcsművelés (kisebb részben szántóföldi művelés) felhagyása után beinduló szukcessziós folyamatok eredményei. A mezőgazdasági hasznosítás hiánya miatt a fenti élőhelyek természetességi állapota romlik, melynek jelei a beerdősülés (gyakran akáccal), a fajkészlet negatív változása, a biodiverzitás csökkenése.

A projekt közvetlen célja egy komplex élőhelykezelési program végrehajtása, a Tájvédelmi Körzet különböző részegységein. A program tervezett természetvédelmi kezelési elemei a cserjeirtás, a szárzúzás, invazív növényfajok elleni védekezés, kézi, nem fenntartó jellegű kaszálás, fűavar-eltávolítás a BNPI saját vagyonkezelésében lévő területeken. A projekt által közvetlenül érintett, teljes terület 330,6 ha, (közvetetten érintett terület mintegy 519,5 ha). A projekt távlati célja a tervezési területek állapotromlásának megállítása, a becserjésedő, erdősödő területeken a természetvédelmi célú élőhely-helyreállítás.

Lázbérci Tájvédelmi Körzet

A projekt célja az Upponyi hegység északi permén egy komplex élőhely rekonstrukciós stratégia megvalósítása Bánhorváti, Bosodbóta és Uppony települések határában lévő területeken, melynek során a hagyományos külterjes állattartás felhagyott legelőterületeit rekultiváljuk és a legeltetésre alkalmas állapot elérése után a továbbiakban művelési ágának megfelelő módon kezeljük.

Az élőhelykezelési program klasszikus elemei a cserjeirtás, szárzúzás, invazív növényfajok elleni védekezés, gépi és kézi kaszálás, majd legeltetés a teljes mértékben saját vagyonkezelésben lévő területeken.

A projekt által közvetlenül érintett terület 81,23 ha. Az élőhelyfejlesztés további, pozitív hozadékaként értékelhető közvetett („másodlagos”) célja, az egykoron a hagyományos tájhasználat révén létrejött változatos élőhelystruktúra kialakítása, az ezekhez kötődő életközösségek, továbbá az életközösségek legjelentősebb botanikai és zoológiai értékei - kiemelten a Natura 2000 jelölőfajok - fennmaradásának biztosítása, állományuk növelése, a tájképi értékek megőrzése.

A projekt során nem egy teljesen új állapot elérése, hanem a meglévő adottság továbbfejlesztése, a térségben fellelhető élőhelyi elemek (különböző gyeptípusok, erdőssztyepp élőhelyek) és az ezekhez köthető, kiemelt természeti értéket képviselő társulások és fajok fennmaradásának és működésének jövőbeni biztosítása a cél. A beavatkozások révén olyan állapotot kívánunk létrehozni, amely hagyományos tájhasználati módok újrahonosításával, vagy alacsony költségigényű természetvédelmi kezeléssel hosszútávon fenntartható.

Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet

A rekonstrukcióra kijelölt területek jellemzően fás legelők vagy gyümölcsösök voltak. A szórtan fákat is tartalmazó, becserjésedett, de pionír erdőként még nem értékelhető területek helyreállításához első lépcsőben az idegenhonos fák és a cserjeborítás eltávolítása szükséges, az előforduló vastagabb átmérőjű, idősebb, honos fákat meg kell kímélni. Meg kell hagyni olyan sövényeket, szegélycserjéseket is, melyek védett fajok sokaságának adnak életteret, továbbá egyéb funkciót is betöltenek (erdőszegélyt lezáró cserjés, természetes mezsgyehatárt képező cserjesor). Nagy kiterjedésű területeken az élőhely mozaikosságát, változatosságát a fellelhető idősebb korosztályból álló cserjefoltok meghagyásával vagy optimális méretűvé zsugorításával érhetjük el.

A kb. 45 ha terület megtisztítása után a várható erőteljes sarjképződés szárzúzással − akác esetében vegyszerrel kombinált mechanikus módszerrel (sarjleveréssel, nagyobb fák esetén injektálással és az elszátadt fák kivágásával) − kordában tartható. A kívánt állapot elérése után annak fenntartása érdekében évről évre rendszeres kaszálást kell végrehajtani, a termőhely hozamának megfelelően évente egy vagy két alkalommal, figyelembe véve a remélhetőleg újra megjelenő, vagy betelepülő, természeti értéket képviselő növényfajok és a hozzájuk kötődő állatfajok (pl. lepkék, madarak) életciklusát.

A projekt által elvárt eredmények

Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet

A projekt megvalósítása esetén a Kelet-cserháti TK értékes gyepterületeinek biodiverzitását csökkentő természetes szukcessziós folyamatok, illetve az inváziós növények térfoglalása megállítható, visszafordítható. A tervezett élőhelyrekonstrukciós beavatkozások eredményeképpen fennmaradnak az élőhelyekre jellemző értékes növény- és állatfajok.

Tájvédelmi szempontból is jelentős eredmények érhetők el, mert fennmarad a cserháti félkultúr táj változatossága. Az érintett településeken az ökoturizmus feltételei javulnak. A kutatás és oktatás területén a közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel való együttműködés lehetősége növekszik.

Lázbérci Tájvédelmi Körzet

A projekt során az upponyi térség jelenlegi adottságaihoz igazodó élőhelyfejlesztési tevékenység valósul meg. A tevékenység lényege az egykori, hagyományos gazdálkodási módok révén kialakult táj, élőhelyek és az itt élő, de egyre rohamosabban pusztuló életközösségek, értékes fajok megőrzése, fejlesztése. A pályázat során a legelőket, kaszálókat rekonstruáljuk, az értékes, félszáraz pannon gyeptípusokat helyreállítjuk. A rekonstrukció révén a területeket olyan állapotba hozzuk, hogy azokon az élőhelytípusoknak és helyi viszonyoknak megfelelő hagyományos gazdálkodási módok újból eredményesen folytathatók legyenek.

A változatos és stabil élőhelyi viszonyok biztosítása révén egy, a térségre jellemző sajátos életközösség kialakulásának, a természetességi állapotok javításával a meglévő közösségek „kiteljesedésének” teremtünk lehetőséget. A rekonstrukció eredményeinek megőrzéséről, a hagyományos tájhasználat (legeltetés, kaszálás) bérlők és saját vagyongazdálkodási hasznosítás útján történő biztosításával gondoskodunk. Az élőhelyek hosszú távon való megőrzése a kiemelt természeti értéket képviselő fajok védelmét szolgálja.

Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet

A Tarnavidéki TK-ban zajló projektben hazai és nemzetközi szinten veszélyeztetett növény-és állatfajok élőhelyeit fenyegető szukcessziós folyamatok megállítására, illetve visszafordítására kerül sor. Változatos élőhelyek, értékes tájképi elemek fennmaradását biztosítjuk. A tervezett rehabilitációs munka során a korábbi hagyományos tájhasználat − így pl. legeltetés, kaszálás − újbóli felélesztésének és kiterjesztésének lehetőségét is megteremtjük.

Kommunikációs terv

A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a lakossággal és minden érintettel (a projekt célcsoportjával) való folyamatos kapcsolattartás, a projekt menetéről való folyamatos tájékoztatás, melyek nagyban meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát is.

 

A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

 

A BNPI mind az előkészítés mind a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban előírt tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” útmutatása szerint.

Az útmutató szerint a BNPI a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs tervet kell végrehajtani, valamint tájékoztatási táblát („C” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A II-es számú csomag az előkészítés vonatkozásában csak ajánlott tevékenységeket tartalmaz, kötelezőket nem, de mi ennek ellenére beépítettünk néhány a csak magasabb szintű csomagokban megfogalmazott kötelező elemet.

A BNPI kommunikációs kötelezettségeinek külső szakértő szervezet bevonásával tesz eleget az előkészítő szakaszban és ez a szándéka a megvalósítás során is.

A korábban már említett útmutató három szakaszra osztja a kommunikációs tevékenységeket, előkészítési, megvalósítási és megvalósítást követő szakaszokra. Az előkészítési szakasz már a végéhez közeledik, ezért a következőkben a megvalósulást és az azt követő szakaszt mutatjuk be.

Letölthető dokumentumok:

Meghívó1 nyitórendezvény 2013.04.25.

Meghívó2 nyitórendezvény 2013.04.25.

Sajtóközlemény 2013.04.25. 

Meghívó zárórendezvény 2015.05.21.

Sajtóközlemény 2015.05.21.

Térképes kiadvány - A Kelet-cserháti TK térképe

Térképes kiadvány - A Lázbérci TK térképe

Térképes kiadvány - A Tarnavidéki TK térképe

Térképes kiadványaink megtalálhatóak Igazgatóságunk központjában, az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelés Osztályon.

Közreműködő Szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

KEHOP HÁT

H-1134 Budapest, Váci út 45.

www.szechenyi2020.hu

Utolsó módosítás: 2015. június 17., 11:26