• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

2010. június 3., 11:38

A Nagylóci Kő-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve
2010 - 2019

1. Természetvédelmi célkitűzések

 • Az Északi-Cserhátban egyedülálló változatosságban fennmaradt gyepek, erdők és cserjések életközösségeinek megőrzése, különös tekintettel a félszáraz irtásrétek, lejtősztyeprétek, melegkedvelő tölgyesek és gyertyános-tölgyesek életközösségeire.

 • A védett és fokozottan védett fajok populációinak megőrzése, egyedszámuk, életképességük növelése, különös tekintettel a fokozottan védett rigópohárra (Cypripedium calceolus), a védett piros kígyósziszre (Echium maculatum) és a leánykökörcsinre (Pulsatilla grandis), illetve a fokozottan védett magyar tavaszi fésűsbagolyra (Dioszeghyana schmidtii), valamint az életföldrajzi és természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű védett növény- és állatfajok populációira.

 • A természetszerű élőhelyek, társulások megóvása, kiterjedésük növelése (az idegen-, illetve őshonos inváziós fajok állományainak rovására), természetességi állapotuk javítása, mozaikosságuk, biológiai sokféleségük növelése.

 • A terület tájképi értékeinek megóvása.

 • A terület arra alkalmas irtásrétjeinek és lejtősztyepjeinek hagyományos gazdálkodási módokkal (kaszálással, legeltetéssel) történő hasznosítása.

 • A terület erdeinek a biodiverzitás fenntartását/növelését is biztosító hasznosítása.

 • A területnek a felsorolt táj- és élővilág-védelmi célkitűzésekkel összhangban álló természetismereti, oktatási célú bemutatása.

 • A területnek a fenti természetvédelmi célkitűzések megvalósítását elősegítő kutatása és fejlesztése.

2. Természetvédelmi stratégiák

 • A sztyeprétek, irtásrétek, sztyepcserjések, gyertyános-, cseres- és melegkedvelő tölgyesek élettelen környezeti viszonyainak, értékes életközösségeinek megőrzése, állapotuk javítása aktív természetvédelmi kezelési tevékenységgel, illetve a területre jellemző hagyományos gazdálkodási módok visszaállításával.

 • A fokozottan védett, védett, növény- és állatfajok állományainak fenntartása, egyedszámuk növelése, a természeti értékek megőrzése aktív természetvédelmi kezelési tevékenységgel, különös tekintettel a hagyományos gazdálkodási módok visszaállítására, élőhely-fejlesztésre.

 • Szántó művelési ágú területeken a környezetkímélő szántóföldi gazdálkodás folytatása. Azokon a területeken, ahol ennek feltételei adottak, a szántók visszagyepesítése.

 • Mintaterületek kijelölése az élőhelyek, fajok védelmére, illetve az inváziós növényfajok visszaszorítására legalkalmasabb természetvédelmi kezelési módok meghatározása céljából.

 • A terület oktatási, bemutatási célú hasznosítása széleskörű nyilvánosság előtt, fokozottan védett faj élőhelyén tér- és időbeli korlátozásokkal.

 • Természetvédelmi célú kutatások folytatása a területen.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1.

Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme

 • Tilos a terület felhagyott kőfejtőinek, kőzetfeltárásainak roncsolásával járó tevékenységek végzése.

 • Bányarekultivációt csak az élettelen és élő természeti értékek kíméletével szabad végezni.

3.1.2.

Élőhelyek kezelése és fenntartása

 • A rigópohárnak élőhelyet adó spontán, ligetesen beerdősülő irtásrétet az akác szelektív mechanikai eltávolítása és vegyszeres kezelése érdekében végzett tevékenység kivételével érintetlenül kell hagyni, illetve a fás szárú növényzet rigópohár számára optimális (25-50 %-os) záródását a fa- és cserjeállomány megnyitásával biztosítani kell.

 • A csepleszmeggyes cserjéseket az akác szelektív mechanikai eltávolítása és vegyszeres kezelése érdekében végzett tevékenység kivételével érintetlenül kell hagyni.

 • Az erdőgazdálkodási tevékenység során kitermelt faanyag közelítése, szállítása, illetve rakodók létesítése során a sztyeprétek és irtásrétek teljes kíméletét biztosítani kell.

 • Sztyepréteken és irtásréteken cserjeirtást október 1?március 1. között, kézi módszerek alkalmazásával szabad végezni.

 • Gyomos száraz- és üde gyepekben cserjeirtás gépi és kézi módszerek alkalmazásával, augusztus 15 -március 15. között végezhető.

 • A rendelkezésekkel érintett területek elhelyezkedéséről a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja a tulajdonost/földhasználót.

3.1.3.

Fajok védelme

 • A gazdálkodási célú kaszálás a védett és Natura 2000 jelölő fajok jelentős állományainak az igazgatóság által kijelölt élőhelyén június 15. után kezdhető meg; a nem gazdálkodási tevékenység keretében végzett kaszálást szeptember 15. után kell elvégezni.

 • A területen természetkímélő kaszálási gyakorlatot kell folytatni, melynek elemei: nappal végzett kaszálás, láncfüggönyös vadriasztó használata, helyesen beállított tarlómagasság, legfeljebb 3 méter szélességű kasza, lassú haladási sebesség, a kaszálás helyes térbeli rendje, 10% térben összefüggő búvósáv-rendszer visszahagyása. A természetkímélő kaszálási gyakorlatnak a tarlómagasságot, térbeli kaszálási rendet érintő paramétereit - amelyek a kaszálandó területtől függően változhatnak - a kaszálást megelőzően egyeztetni kell az igazgatósággal.

 • Szársértős kasza használata tilos.

 • A rigópohár élőhelyén a faj életkörülményeinek fenntartását, javítását célzó természetvédelmi kezelési tevékenységeken kívül semmiféle beavatkozás nem végezhető.

 • A rendelkezésekkel érintett területek elhelyezkedéséről az igazgatóság rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja a tulajdonost/földhasználót.

3.1.4.

Táj- és kultúrtörténeti értékek

 • A területen a tájképi értéket csökkentő létesítmény elhelyezése tilos.

3.1.5.

Látogatás

 • A természeti értékek sérülését nem okozó, gyalogos turizmus lehetséges a területen. Kerékpáros és lovas turizmus a meglévő utakon gyakorolható.

 • A rigópohár élőhelyének látogatása kizárólag oktatási és szervezett szakmai bemutatási céllal, szakvezetéssel, a nemzeti park igazgatóság szakvezetést ellátó munkatársa által egyedileg megállapított létszámmal lehetséges.

3.1.6.

Kutatás, vizsgálatok

 • Csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérését elősegítő, vagy azzal összhangban álló célú kutatások engedélyezhetők a területen.

 • A területen kutatást végzőnek a kutatás eredményeit tartalmazó publikációból egy-egy példányt rendelkezésre kell bocsátania az igazgatóság és az illetékes természetvédelmi hatóság részére.

3.1.7.

Terület- és földhasználat

 • A területen mezőgazdasági célú kemikáliák (műtrágyák, növényvédőszerek) használata csak a szántó művelési ágú földrészleteken engedélyezhető.

 • A területen csak őshonos vadfajok állományai tarthatók fenn.

 • A vadállományt a természetes vadeltartó képességnek megfelelő szinten kell tartani.

 • Vadföld létesítése csak szántó művelési ágú földrészleteken lehetséges.

 • Mesterséges vadkibocsátás kizárólag fácán esetén engedélyezhető.

 • Zárttéri vadtartás tilos.

 • Burkolt utak létesítése tilos.

 • Új burkolatlan utak létesítése csak mező- és erdőgazdálkodási célból, illetve épület és építmény megközelítése céljából engedélyezhető.

 • A területen ipari és bányászati tevékenység tilos.

 • Új építmény létesítése csak olyan helyen és módon engedélyezhető a területen, amely nem veszélyezteti vagy akadályozza az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósulását.

 • Nem mezőgazdasági tevékenységből származó anyagot tárolni csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban, az igazgatósággal előre egyeztetett helyen és módon lehetséges a területen.

 • A legelőgazdálkodáshoz feltétlenül szükséges, nem állandó építmények a terület természetvédelmi szempontból kevésbé értékes, degradált részein helyezhetők el az igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.

3.1.8.

Természetvédelmi infrastruktúra

 • Természetvédelmi infrastruktúraként csak az élőhelyek fenntartását, helyreállítását és a terület hatósági tájékoztató táblával történő megjelölését, valamint a bemutatást szolgáló létesítmények helyezhetők el.

3.2.

Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1.

Szántó művelési ágú területek kezelése

 • A szántóföldi gazdálkodás során biztosítani kell a terület gyepjeinek, erdeinek, vizes élőhelyeinek kíméletét a gazdálkodás során alkalmazott kemikáliák elsodródásának, elcsurgásának megakadályozásával.

3.2.2.

Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése

 • A területen a gyep (rét és legelő) művelési ág megváltoztatása csak a gyomos száraz és üde gyep élőhelyek erdő művelési ággá változtatása esetén engedélyezhető.

 • A terület sztyeprétjeinek, irtásrétjeinek cserjésedését - az adott élőhely legértékesebb növény- és állatfajai igényeinek alárendelten, az igazgatósággal egyeztetett módon - a cserjék kézi eszközökkel történő eltávolításával kell megakadályozni.

 • A terület kaszálható gyepjein a rétgazdálkodás a természetkímélő kaszálás 3.1.3. alpontban részletezett gyakorlatának megfelelően végezhető.

 • A terület félszáraz irtásrétjeinek legeltetése tilos, évi egyszeri, vegetációs időn kívüli kézi kaszálással, cserjeirtással kell kezelni az élőhelyet.

 • A terület értékes sztyeprétjein a legeltetés legfeljebb 0,5 állategység/ha állatsűrűséggel, elsősorban szarvasmarhával, a gyep állapotának folyamatos ellenőrzésével végezhető.

 • A kevésbé jó természetességi állapotú gyepek legeltetése szarvasmarhával, juhval, kecskével, lóval történhet.

 • A természetszerű gyepek felülvetése tilos.

 • A rendelkezésekkel érintett területek elhelyezkedéséről az igazgatóság rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja a tulajdonost/földhasználót.

3.2.3.

Erdők kezelése

 • Az őshonos fafajú erdőkben az akácot, illetve az egyéb nem őshonos fafajokat vissza kell szorítani.

 • A melegkedvelő tölgyesek állományaiban az erdőgazdálkodás során biztosítani kell a folyamatos erdőborítást. A talajvédelmi rendeltetésű állományokat/állományrészeket - az akác visszaszorítása mellett - érintetlenül kell hagyni.

 • A gyertyános-tölgyesek és cseres-tölgyesek állományaiban a vágásos üzemmóddal szemben előnyben részesítendők a folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódok. A farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia) és tavaszi csillagvirág (Scilla bifolia agg.) élőhelyét adó gyertyános-tölgyes állományrészben biztosítani kell a folyamatos erdőborítást.

 • A nem őshonos fafajokkal (elsősorban akáccal) elegyes származékerdőkben a nem őshonos fafajokat vissza kell szorítani az őshonos fafajok érdekében. Felújításuk során előtérbe kell helyezni a szerkezet-átalakítást a jelen lévő őshonos fafajok egyedeire alapozva.

 • Az akácosokban nevelővágások, tarvágás, illetve tősarjról való felújítás esetén az őshonos fafajok kíméletét biztosítani kell.

 • A fekete fenyvesek nevelővágásai, véghasználata során az őshonos fafajok egyedeit kímélni kell, szerkezet-átalakítást ezekre alapozva kell végezni.

 • Fakitermelés során a talajt, az újulatot, a visszamaradó állományt és az aljnövényzetet kímélő technológiát kell alkalmazni.

   Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

Legfrissebb hírek

2018. május 26., 09:00

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...

2018. május 12., 10:00

Orchidea nap és fotós túra (boldogasszony papucsa)

Egyedülálló lehetőséget biztosítunk a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Tovább...

2018. május 12., 09:30

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 8., 10:20

Erdei mesterdalnokok Felsőtárkányban

Madármegfigyelés és madárhangvadászat a Felsőtárkány környéki erdőkben, ahol a tavaszi madárvilág képviselőivel és a természet egyéb szépségeivel ismerkedhetünk meg túránk során. Távcsöveket korlátozott számban biztosítunk. Tovább...

2018. május 7., 17:00

Egri Természetismereti Estek: A farkasok viselkedése

Időpont: 2018. május 7. (hétfő) 17:00 Tovább...

2018. május 7., 09:59

Kaptárkő Nap Szomolyán

2018. május 5-én második alkalommal rendeztük meg Szomolyán a Kaptárkő Napot, amelynek célja a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra (a 2016-tól a Magyar Értéktár, majd pedig a Hungarikumok Gyűjteményének részei) megóvása, gondozása, bemutatása, népszerűsítése a célja. Tovább...

2018. május 7., 08:36

Orchidea nap Felsőtárkányban - Boldogasszony papucsa fotózási lehetőség május 12-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyedülálló lehetőséget biztosít a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) fokozottan védett növény megfigyelésére és fotózására. Az elzárt élőhelyre való belépést szakvezetőink segítik. A kora nyári idő miatt idén hamarabb virágzik a növény, ezért az előzetesen meghirdetett május 19.helyett május 12-én várjuk az érdeklődőket. Regisztráció szükséges. Tovább...

2018. május 5., 09:00

A Bükk északi gerincén

A Bánkútról induló túra célja a természetvédelem, a madárvilág és a régészeti értékek (őskori, ókori és középkori várromok) megismertetése a Bükk északi részének bükköseiben. Természetvédelmi őrünk olyan fokozottan védett helyeket is bemutat, ahová egyébként tilos a belépés. Tovább...

2018. május 5., 09:00

Kaptárkő Nap Szomolyán május 5-én

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Kaptárkő Egyesület és a Szomolya Község Önkormányzatával közösen rendezi meg május 5-én, szombaton a Kaptárkő Napot Szomolyán. A színes programok és szakmai rendezvények mellett, helyi termelők, kézművesek, nemzeti parki védjegyes termékek, tájjellegű ételek, borok és színpadi műsorok várják az érdeklődőket. Tovább...

2018. május 3., 16:33

XX. BÜKK – AGGTELEK KERÉKPÁRTÚRA

Az Európai Nemzeti Parkok Napján kerékpártúra indul Bükki Nemzeti Parkból az Aggteleki Nemzeti Park-ba, Szilvásváradról az aggteleki Baradla-barlangig. A túra során 12 településen és védett területeken hala-dunk keresztül megállókkal, ahol a helyi kultúrtörténeti örökségről és természeti értékekről hallhatunk ismer-tetőket. Az aggteleki célban játékos természetismereti és helytörténeti TOTO, nyeremények, és ingyenes bar-langlátogatás várja a kerekezőket. Tovább...